Eksmensreglement

Tillatte hjelpemidler til eksamen

Sentralt gitt skriftlig eksamen i kunnskapsløftet følger to hovedmodeller for hjelpemidler.

Modell 1 - Eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt. Unntak er Internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon. For norsk og fremmedspråkene er heller ikke oversettelsesprogrammer tillatt.

Modell 2 – Todelt eksamen
Del 1 – Skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler er tillatt.
Del 2 – Alle hjelpemidler er tillatt, med unntak av Internett eller andre verktøy som tillater kommunikasjon.

Disse fagene følger modell 2 for hjelpemiddelbruk uten forberedelsesdel: Matematikk, fysikk, kjemi og biologi i videregående opplæring.

Mer informasjon om hjelpemidler ved sentralt gitt eksamen finnes på nettsidene til Utdanningsdiretoratet

 

Ny og utsatt eksamen


Ny eksamen

(§ 3-34)
En elev har rett til ny eksamen ved første etterfølgende eksamen dersom eleven
får karakteren 1 ved ordinær eksamen. Eleven betaler ikke prøveavgift. Eleven
må selv melde seg opp til ny eksamen. Dersom eleven ikke går opp til første
etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist.


Utsatt eksamen

(§ 3-35 )
En elev som på grunn av dokumentert fravær ikke kan møte til ordinær eller
særskilt eksamen, eller en elev som har dokumentert fravær ved ny eksamen,
har rett til å gå opp til første etterfølgende eksamen. Eksamenskandidat som
blir syk under gjennomføringen av eksamen, må melde fra til tilsynet som
umiddelbart skal varsle skolens ledelse.
Dersom en elev ikke går opp til første etterfølgende eksamen, må han eller hun
ta eksamen som privatist.
Eksamenskandidaten må selv melde seg opp til utsatt eksamen. Ved utsatt
eksamen i trekkfag, skal trekkingen av fag skje på nytt.
Fravær fra eksamen blir regnet som dokumentert når eksamenskandidaten blir
hindret fra å møte til eksamen, hindringen er uforutsigbar og han eller hun ikke
kan lastes for hindringen. Det må fremlegges dokumentasjon på dette.