Tirettelegging på eksamen

Elever kan etter søknad få særskilt tilrettelegging på eksamen.

Elever og privatister med behov for særskilt tilrettelegging ved eksamen skal kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i læreplanverket.

Tiltakene må ikke føre til at eleven eller privatisten får fordeler framfor andre som ikke får tilrettelegging til eksamen.

Rektor avgjør etter søknad hvilke ordninger som kan settes i verk.

Søknad med dokumentasjon leveres skolen i god tid før eksamen.